Audytor Finanse

Jest firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych, oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wpisaną na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4186. Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu w PZU SA, polisa nr 1027575399.

Zakres świadczonych usług:

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Prowadzimy badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Więcej

Efektem finalnym przeprowadzonego badania jest przygotowywanie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego zawierającego opinię wydaną przez biegłego rewidenta, która ma wskazywać czy sprawozdanie rzetelnie i jasno obrazuje sytuację majątkową i finansową badanej jednostki. Dodatkową wartością przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego jest podniesienie wiarygodności jednostki na rynku, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w zakresie sytuacji majątkowo-finansowej spółki.

Usługi poświadczające i audyty podatkowe

Usługi te obejmują wydanie opinii i sporządzanie raportów w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa do wydania których uprawniony jest wyłącznie biegły rewident, obejmujące m.in.: badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału oraz innych sprawozdań wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.

Więcej

Podstawowym celem audytu podatkowego jest dokonanie diagnozy rozliczeń podatkowych. Audyt podatkowy powinien w szczególności wskazać nieprawidłowości lub operacje charakteryzujące się ryzykiem, określić skutki ewentualnych korekt, gdyby zostały wprowadzone przez organy kontrolne, a także wskazać sytuacje, które nie stanowią przepisów prawa podatkowego, ale ze względu na okoliczności, mogą budzić wątpliwości ewentualnych kontroli podatkowych i skarbowych.

Zakres tych usług wykonywany jest przez doświadczonych doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów.

Zaświadczenie o wpisie na listę PIBR

Kontakt: